Disclaimer

Website
Daad streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Daad niet in voor de volledigheid, juistheid en of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Daad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor niet goed functioneren van de website. Vragen of opmerkingen over de informatie of functionaliteiten van deze website kun je kenbaar maken via info@daadvoorjou.nl

Mail
De informatie verzonden in e-mailberichten van Daad is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Daad staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, nog voor tijdige ontvangst daarvan. Daad kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten wordne overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden. Wanneer u een e-mailbericht van Daad per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval het e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.