Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Daad Zorg BV (hierna te noemen Daad) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het werven en selecteren van werknemers voor Opdrachtgevers, een en ander in de meest ruime zin.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Daad en Daad de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Kandidaat’ verstaan: iedere natuurlijke persoon die zich inschrijft en/of solliciteert bij Daad Zorg BV en/of die een overeenkomst met Daad heeft gesloten teneinde door Daad te worden betrokken in wervingsactiviteiten ten behoeve van Opdrachtgevers.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Medewerker’ verstaan: iedere natuurlijke persoon, die door Daad ter beschikking wordt gesteld aan één of meerdere Opdrachtgevers, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever(s).
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Daad en Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever Daad opdracht geeft tot het verrichten van Diensten, een en ander in de meest ruime zin.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Daad en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende werving van werknemers voor Opdrachtgever, alsmede alle andere door Daad ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.daadvoorjou.nl.

Artikel 2 Identiteit van Daad

Daad is bij de KvK geregistreerd onder nummer 83138749 en draagt btw-identificatienummer NL862746061B01. Daad is gevestigd aan Lavendelheide 7-1
(9202 PD) te Drachten.
Daad is per e-mail te bereiken via info@daadvoorjou.nl en telefonisch op +31 512 785569.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Daad gesloten Overeenkomsten en alle door Daad aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen.
Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Daad overeengekomen. Dergelijke schriftelijk overeengekomen afwijkingen worden geacht slechts te zijn overeengekomen voor de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben; voor iedere nieuwe of opvolgende Overeenkomst dienen afwijkingen van deze Algemene voorwaarden opnieuw op genoemde wijze te worden overeengekomen.
Eigen voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
Daad behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht te wijzigen.
Het niet eisen van naleving van deze Algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten die hieruit voortvloeien.

Artikel 4 De Overeenkomst

Indien Opdrachtgever een opdracht van Opdrachtgever aanneemt of feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van een opdracht door Opdrachtgever, wordt aangenomen dat een Overeenkomst is ontstaan en dat deze de afspraken tussen partijen juist en volledig weergeeft, tenzij Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever door Daad schriftelijk aan Daad meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

Daad zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
Daad heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Daad de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de selectie van deze derden zal Daad, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Daad worden doorbelast aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Daad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Daad zijn verstrekt, heeft Daad het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
Opdrachtgever verleent aan Daad alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Daad in staat te stellen de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
Door Daad in het kader van Diensten – anders dan in een opdrachtbevestiging, Overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van Opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze Algemene voorwaarden bepaald.
Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Daad hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Daad dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Daad en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak met betrekking tot de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Daad op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Daad en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijzigingen geschieden schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Daad is gerechtigd de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Daad goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Daad goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Daad gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Voorts is Daad bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomt onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien een der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert, of indien diens faillissement of surséance van betaling is aangevraagd. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de reeds door Daad verrichte Diensten en de door Daad in dit verband gemaakte kosten.

Artikel 8 Opdrachtgeverstarief

Opdrachtgever is aan Daad het opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door Daad aan Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming.
Indien Opdrachtgever door tussenkomst van Daad in contact is gekomen met een Kandidaat, en die Kandidaat binnen zes (6) maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die Kandidaat aangaat zonder hieraan voorafgaande terbeschikkingstelling door Daad, is Opdrachtgever aan Daad een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief dat voor de Kandidaat van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling wel tot stand zou zijn gekomen, over 1700 uren.
Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding verstaan:
het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en de Kandidaat voor hetzelfde of ander werk;
het ter beschikking doen stellen van de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde voor hetzelfde of ander werk;
het aangaan van een arbeidsverhouding tussen de Kandidaat en een derde voor hetzelfde of ander werk, mits Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel op andere wijze aan elkaar gelieerd zijn.

Artikel 9 Betaling

Daad is steeds gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft Daad het recht de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Daad mede te delen.
Door Daad aan Opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Eventuele bezwaren dient Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Daad in te dienen. Na verloop van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Daad besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 3 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Het staat Daad vrij om de levering van Diensten op te schorten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 4 van dit artikel niet heeft voldaan.
Indien het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of reeds toegewezen, is het totale door Opdrachtgever aan Daad verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken – terstond opeisbaar. Opdrachtgever is dan in verzuim zonder dat eerst ingebrekestelling is vereist.

Artikel 10 Werving en selectie

Daad zal op basis van een opdracht door Opdrachtgever werving en selectie van Kandidaten verrichten.
Daad kan ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van Opdrachtgever, potentieel geschikte Kandidaten aan Opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
Daad is gerechtigd bij de werving van Kandidaten ten behoeve van Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het merk van Opdrachtgever.
Daad bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie welke Kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze uit de voorgestelde Kandidaten, tenzij overeengekomen met Daad dat Daad de selectie van de Kandidaat verricht namens Opdrachtgever.

Artikel 11 Medewerkers

Werkzaamheden die door Medewerkers voor Opdrachtgever worden verricht, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van en zorg te dragen voor de naleving van alle geldende wettelijke verplichtingen ten aanzien van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van Medewerkers.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan een aan hem ter beschikking gestelde Medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daad buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. Opdrachtgever dient de Medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Daad de hiervoor bedoelde toestemming intrekt.
In geval van ziekte van de Medewerker die korter dan acht (8) weken duurt, is Daad niet gehouden voor vervanging van de Medewerker zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en Daad met elkaar in overleg over de vervanging van de Medewerker. Daad heeft hierbij een inspanningsverplichting, maar nimmer een resultaatsverplichting.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om door Daad voorgestelde Kandidaten dan wel ter beschikking gestelde Medewerkers in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te voor zich te laten verrichten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Daad.
Het in lid 3 van dit artikel bepaalde geldt tot twaalf (12) maanden na de laatste dag dat de Medewerker door Daad aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht.
Bij overtreding van het in lid 3 van dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een forfaitaire en dadelijk opeisbare boete van €5000, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, te vermeerderen met een bedrag van €500 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Daad om nakoming van het bepaalde of schadevergoeding te vorderen in plaats van de forfaitaire boete.
Indien Opdrachtgever wenst een door Daad ter beschikking gestelde Medewerker in dienst te nemen, dient Opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in te dienen bij Daad. Daad kan vervolgens besluiten schriftelijk toestemming te verlenen voor de indiensttreding van de Medewerker. Daad behoudt zich altijd het recht voor een dergelijk verzoek van Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 12 Honorering en betaling van Medewerkers

Opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van volledige en correcte informatie omtrent het loon dat hij aan in dienst getreden Medewerkers zal betalen. Indien Daad een boete ontvangt wegens foutieve opgave hiervan door Opdrachtgever, komt deze boete geheel voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever dan gehouden eventuele gevolgschade voor Daad volledig te vergoeden.
Daad draagt zorg voor facturering van Opdrachtgever namens de Medewerker, tenzij anders overeengekomen. Facturering geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. Voor het aantal gewerkte uren worden de aantallen in de door de Medewerker aan Opdrachtgever te verstrekken voortgangsrapportages aangehouden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk in deze rapportages is opgenomen. Opdrachtgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor deze rapportages.
Onkosten die worden gemaakt door de Medewerker en die niet zijn gespecificeerd in de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Daad besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 3 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Het staat Daad vrij om de levering van Diensten op te schorten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 4 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 13 Garanties

Hoewel Daad ernaar streeft zo goed mogelijk uitvoering te geven aan een opdracht van Opdrachtgever, heeft Daad in dit verband slechts een inspanningsverplichting. Daad geeft dan ook geen garanties omtrent haar Diensten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Daad is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
Daad zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte Kandidaat voor te stellen aan Opdrachtgever. Daad schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Daad om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan voorstellen.
Daad is niet aansprakelijk, indien een door haar aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld van Opdrachtgever of geen arbeidsverhouding met Opdrachtgever wenst aan te gaan.
Daad is niet aansprakelijk, indien een Medewerker een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
Medewerkers werken onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. Daad is geenszins aansprakelijk voor het werk dat Medewerkers in deze hoedanigheid verrichten.
Daad is niet aansprakelijk voor schade in verband met voorgestelde Kandidaten of ingezette Medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Daad bij de werving en/of selectie van deze Kandidaten of Medewerkers.
Daad is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Daad, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Daad om, als een door Daad ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
Daad is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
Daad is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.
Opdrachtgever vrijwaart Daad voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
Daad kan enkel door Opdrachtgever worden aangesproken vanuit een inspanningsverplichting, nimmer vanuit een resultaatsverplichting.
Daad is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
Indien Daad aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Daad in haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
De aansprakelijkheid van Daad is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Daad niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde of door Daad gefactureerde bedrag.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Daad.
Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Daad, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Daad zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Daad, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
Indien de overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Daad overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Daad heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Daad kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Indien Opdrachtgever gegevens van door Daad voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande toestemming van Daad openbaar maakt of op andere wijze aan derden bekendmaakt, verbeurt Opdrachtgever direct een dadelijk opeisbare boete van €12.000, onverminderd het recht van Daad om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Daad behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Daad van gegevens. Opdrachtgever zal Daad vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@daadvoorjou.nl of telefonisch te melden via +31 512 785569.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Daad en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Daad en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Leeuwarden.